ფასდაკლების ბარათი

უპრეცედენტო შემოთავაზება

გახდით სანტექ.სერვისის ბარათის მფლობელი

მიიღეთ დიდი ფასდაკლება მაღალი ხარისხის მომსახურებაზე მომსახურების ფასები იხილეთ


ბარათის ინსტრუქცია ---ფიზიკურ პირზე

¬ სანტექ.სერვისის ფასდაკლების ბარათი ფორმდება ფიზიკურ პირზე;

¬ ფასდაკლების ბარათის მფლობელს შეუძლია დაარეგისტრიროს მისთვის სასურველი 2 საცხოვრებელი მისამართი;

¬ სანტექ.სერვისის ფასდაკლების ბარათის მოქმედების ვადა არის 3 წლიანი;

¬ ბარათის მფლობელი ისარგებლებს 20% ფასდაკლებით მის მიერ დარეგისტრირებულ კერძო საკუთრებაში არსებულ გათბობის, წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემებზე;

¬ მომსახურების საჭიროების დროს დაუკავშირდით კომპანია სანტექ.სერვისის ცხელ ხაზს -245 45 46 და ოპერატორს მიუთითეთ ბარათზე აღნიშნული ინდივინდუალური ნომერი, მისამართი რომლებიც მითითებულია ბარათის რეგისტრაციისას და მიიღებთ კომპანიისგან 20 % ფასდაკლებით მომსახურებას 24 საათის განმავლობაში;

¬ ბარათის მფლობელს უფლება აქვს ბარათის მოქმედების ვადის განმავლობაში ერთი მისამართის ცვლილება განახორციელოს (მისამართის ცვლილება სავალდებულოა დაარეგისტრიროთ კომპანიაში).

¬ სანტექ.სერვისის 20 % ფასდაკლების ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში კომპანია პირველ ჯერზე აღადგენს უფასოდ, ხოლო შემდეგ შემთხვევაში ბარათი აღდგება ბარათის მფლობელის სახსრებით; (ბარათის დაკარგვა არანაირ ზეგავლენას არ მოახდენს კომპანიისგან ფასდაკლებით მომსახურების მიღებაზე, ავტომატურად გაგრძელდება მომსახურება ბაზაში არსებული მონაცემებით 3 წლის განმავლობაში).

ამხანაგობის ბარათის ინსტრუქცია --ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობას

¬ ამხანაგობის ბარათი ფორმდება ამხანაგობის თავმჯდომარეზე;

¬ ამხანაგობის ბარათის მოქმედების ვადა არის 6 თვიანი;

¬ ბარათოს მფლობელი ამხანაგობა ისარგებლებს 24 საათიანი, ულიმიტო მომსახურებით -----ამხანაგობის წითელ ხაზში და ასევე შენობაში არსებულ საერთო სარგებლობის წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემებზე დაზიანების დროს;

¬ დაზიანების აღდგენისთვის საჭირო მასალების მოწოდება- უნდა განახორციელოს ამხანაგობამ;

¬ ამხანაგობის საერთო სარგებლობაში არსებულ სისტემებზე დაზიანების დროს- ბარათის მფლობელი ამხანაგობის ნებისმიერ წევრს შუძლია დაგვიკავშირდეს, სანტექ.სერვისის ცხელ ხაზზე -2 45 45 46 და ოპერატორს მიუთითოს ამხანაგობის ბარათის ინდივინდუალური ნომერი, კორპუსის მისამართი რომელზეც დარეგისტრირებულია ბარათი რის საფუძველზეც ამხანაგობა მიიღებს მომსახურებას;

¬ ამხანაგობის თავმჯდომარეს კომპანია გადასცემს საჩუქრად 30% ფასდაკლების ბარათს, ფასდაკლების ბარათით-- შიდა სანტექნიკურ სისტემებზე მომსახურებისას სტანდარტულ ტარიფს დააკლდება -30%;

¬ ბარათის მფლობელი ამხანაგობის წევრები მიიღებთ კომპანიისგან საჩუქრად 10 % ფასდაკლებით მომსახურებას შიდა სანტექნიკურ სისტემებზე;

¬ ამხანაგობის ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში კომპანია პირველ ჯერზე აღადგენს უფასოდ, ხოლო შემდეგ შემთხვევაში ამხანაგობის ბარათი აღდგება ბარათის მფლობელის სახსრებით; (ბარათის დაკარგვა არანაირ ზეგავლენას არ მოახდენს კომპანიისგან ფასდაკლებით მომსახურების მიღებაზე, ავტომატურად გაგრძელდება მომსახურება ბაზაში არსებული მონაცემებით 6 თვის განმავლობაში).